KONTAKTY

Tribun EU s.r.o.
Cejl 892/32
Brno
tel: +543210089
eshop@knihovnicka.cz
IBAN pro Europlatby: CZ9620100000002100143227
SWIFT: FIOBCZPPXXX, VS: uvádějte číslo objednávky

ZBOŽÍ V AKCI

51,00 Kč (2,06 EUR)
skladem
215,00 Kč (8,70 EUR)
skladem
115,00 Kč (4,66 EUR)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

636,00 Kč (25,75 EUR)
skladem
79,00 Kč (3,20 EUR)
skladem
164,00 Kč (6,64 EUR)
skladem

Reklamační podmínky
Reklamační podmínky

Tyto reklamační podmínky se vztahují na prodej zboží společnosti Tribun EU s.r.o. IČO: 276 62 101, se sídlem Cejl 892/32, Brno 602 00

(dále jako „prodávající“)

Úvodní ustanovení

 • Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před nákupem zboží a zavazuje se jimi řídit. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.

 

Reklamace zboží (záruka za jakost)

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů,
  5. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.
 2. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.
 3. V případě vady je kupující neprodleně povinen tuto vadu ohlásit, a to v ten daný okamžik, kdy věc převzal.
  1. Za vady způsobené dopravcem kupující neručí.
 4. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

 

Záruční doba

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Při prodeji nepotravinářského zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.
 3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím, nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním.

 

Odstoupení od objednávky

 1. Kupující má právo odstoupit od objednávky do 14 dnů, a to telefonicky nebo prostřednictvím emailu.
 2. Pokud se jedná o zboží vytvořené na míru, nelze od smlouvy odstoupit. (dle §1837 89/2012 Sb.).

Závěrečná ustanovení

 1. Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí (coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedených na seznamu Evropské komise.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy. 
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje sám, případně pověří zpracováním třetí osobu – zpracovatele, a to zejména poskytovatele a správce informačních systémů prodávajícího. Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel předá v případě objednávky osobní údaje dalším správcům, a to přepravním společnostem, které doručí objednaný hmotný předmět koupě Kupujícímu. V případě, že si Kupující přeje zaslat hmotný předmět koupě do země mimo EU, bere kupující na vědomí, že prodávající pověří zpracováním osobních údajů dalšího správce, a to přepravní společnost se sídlem mimo EU. 
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem), a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení.
 4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR informován o zpracování jeho osobních údajů.
 5. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

Platební a dodací podmínky

 1. Kupující se může s podrobnými podmínkami seznámit na webové stránce k http://www.eshop.librix.eu/ v částech „platba“ a „doprava“.

 

MmQ1NTQx